Call us: +32 2 566 90 00 Email: [email protected]

Corona-virus: enkele tips voor bedrijven

Er is geen ontsnappen meer aan het Corona-virus. Gelet op de maatregelen die de Belgische regering heeft aangekondigd kunnen de gevolgen voor bedrijven niet meer uitblijven. Wij hebben daarom hieronder enkele tips opgelijst over hoe om te gaan met de uitvoering van lopende contracten in deze voor iedereen nieuwe en uitzonderlijke situatie.

Vooreerst raden wij aan om alle lopende contracten, toepasselijke algemene voorwaarden en bestellingen binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Dit zal uw bedrijf toelaten om snel en adequaat te reageren wanneer de uitvoering van bepaalde contracten niet kan worden nageleefd door uw bedrijf of door uw contractspartner o.w.v. de Corona-crisis. Dit kan resulteren in het uitstellen van de uitvoering van bepaalde verbintenissen, de heronderhandeling van contracten in hun geheel of zelfs ontbinding van het contract. De redenen hiervoor kunnen ook sterk variëren van productiecapaciteit die in het gedrang komt door het niet-voorhanden zijn van grondstoffen door quarantaine-maatregelen, onderbezetting door werknemers die thuis moeten blijven, problemen bij de import of export met de douane, enz.

Is er sprake van overmacht (vreemde oorzaak)?

Een zeer belangrijke vraag die hierbij dient te worden beantwoord is of de huidige “corona-crisis” een situatie van tijdelijke dan wel definitieve vorm van overmacht betreft. Even belangrijk is om hierbij na te gaan of er in de lopende contracten iets werd afgesproken omtrent situaties van overmacht en hoe deze werden gedefinieerd.

Zonder concrete afspraken in het contract is naar Belgisch recht voor overmacht vereist dat er sprake is van (i) een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en (ii) die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van zijn verbintenis.

De “algemene dreiging” van het coronavirus is op zichzelf onvoldoende om overmacht in te roepen. Wanneer de overheid echter bepaalde maatregelen oplegt die van toepassing zijn op uw bedrijf, en waardoor uw bedrijf haar verbintenis onmogelijk kan nakomen, dan is er o.i. wel sprake van een vreemde oorzaak of “fait du prince”, waarvan de toepassingsvoorwaarden dezelfde zijn als voor overmacht.

Wat zijn de gevolgen voor lopende contracten?

Indien één van de contractspartijen zijn verbintenis niet kan uitvoeren door overmacht dan is hij bevrijd, voorlopig dan wel definitief, om zijn verbintenis na te komen. Is de onmogelijkheid tot nakoming tijdelijk dan wordt de verplichting om de verbintenis uit te voeren geschorst. Van zodra uitvoering terug mogelijk wordt moet er opnieuw worden gepresteerd, tenzij een nuttige uitvoering niet meer mogelijk is. Is de onmogelijkheid definitief dan is de contractspartij die de verbintenis had moeten uitvoeren ook definitief bevrijd.

Bij wederkerige overeenkomsten vervalt in dat geval echter ook de tegenprestatie. De overeenkomst kan eventueel zelfs tenietgaan indien de verbintenis die door overmacht is getroffen een hoofdverbintenis uitmaakt die onlosmakelijk verbonden is met de andere verbintenissen uit de overeenkomst.

Wat bepalen de contracten hierover?

Het is echter goed mogelijk dat uw contract een beperktere of ruimere definitie van “overmacht” voorziet, en dat een bepaalde procedure moet worden gevolgd door de partij die zich op de overmacht beroept. Zeer vaak moet deze laatste partij de andere contractspartij hiervan informeren. Ook zonder een contractuele afspraak hierover is het trouwens zeer sterk aangeraden om dit te doen.

Wat moet mijn bedrijf doen in geval zij zich op overmacht (vreemde oorzaak) wil beroepen?

Indien uw bedrijf zich op overmacht o.w.v. het Corona-virus wil beroepen dan is het ook belangrijk dat zij goed documenteert dat er ook effectief sprake is van overmacht. Er zullen immers meer dan genoeg bedrijven deze Corona-crisis willen aanwenden om een verbintenis niet of laattijdig uit te voeren die zij sowieso, ook zonder de Corona-crisis, niet of laattijdig hadden uitgevoerd.

Bedrijven dienen zich er ook bewust van te zijn dat het niet of niet-tijdig naleven van bepaalde verbintenissen op hun beurt consequenties heeft voor de uitvoering van de contracten van hun contractspartijen, die op hun beurt weer consequenties heeft, enz. Hierbij dient ieder bedrijf de schadebeperkingsplicht in acht te nemen en er dus voor te zorgen dat de andere contractspartij zo weinig mogelijk schade lijdt, ook al kan overmacht worden ingeroepen. Verwittig uw contractspartij dus tijdig indien uw bedrijf haar verbintenissen niet kan uitvoeren of ontbindt het contract op tijd.

 

Heeft u nog verdere vragen over de impact van het Corona-virus op uw bedrijf?

Contacteer ons dan via onderstaande contactgegevens.