Call us: +32 2 566 90 00 Email: [email protected]

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van KOAN LAW LAW FIRM CVBA/SCRL ("KOAN"), van toepassing vanaf 1 januari 2019:


Engelstalige versie hier.

Franstalige versie hier.


  1. KOAN is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Glaverbel Building, Terhulpsesteenweg 166, bus 24, 1170 Brussel - België en met ondernemingsnummer 0654.768.707.
  2. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door de vennoten, advocaten, werknemers en aangestelden van KOAN in het kader van haar normale activiteiten.
  3. De opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KOAN, die de exclusieve contractant is voor alle diensten geleverd door haar advocaten en personeel. Vennoten, advocaten of medewerkers, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, die op enigerlei wijze verbonden zijn aan KOAN en betrokken zijn bij de levering van diensten door of namens KOAN, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. KOAN aanvaardt dan ook de verantwoordelijkheid en is uitsluitend verantwoordelijk voor de dienstverlening door haar advocaten en medewerkers.
  4. KOAN kan in naam en/of voor rekening van de cliënte derden, die niet onder de naam KOAN werkzaam zijn (bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, accountants, andere advocaten, enz.), inschakelen bij de uitvoering van haar diensten. KOAN zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KOAN is niet aansprakelijk voor diensten, handelingen en/of nalatigheden van enige derden. KOAN is door de cliënte gemachtigd om namens haar aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
  5. Iedere aansprakelijkheid van KOAN is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten (EUR 1.250.000,00 op bovengenoemde datum) en de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering van KOAN (EUR 20.000.000, 00 op bovengenoemde datum) wordt uitbetaald. Nadere informatie hierover wordt op verzoek verstrekt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van voornoemde verzekeringen plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van KOAN beperkt tot de som van driemaal het bedrag van het aan KOAN betaalde honorarium in het desbetreffende zaak in het betreffende jaar. In ieder geval is een vordering tot schadevergoeding niet afdwingbaar indien KOAN niet schriftelijk in gebreke is gesteld binnen één jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot een aansprakelijkheidsclaim.
  6. De wijze waarop kosten en honoraria berekend worden, is in het algemeen het onderwerp van voorafgaand overleg met cliënte om het budget te bepalen voor de aan KOAN toevertrouwde opdracht. KOAN zal er voor zorgen steeds vooraf melding te maken aan de cliënt van een schatting van het door haar toegepaste honorarium. KOAN zal tevens administratieve – en dossierkosten in rekening brengen.
  7. Facturen die door KOAN aan cliënte worden verzonden, zijn betaalbaar bij ontvangst. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, is KOAN gerechtigd om bovenop de hoofdsom, eveneens de wettelijke rente en een aanvullende forfaitaire vergoeding van 10% van de hoofdsom in rekening te brengen ter dekking van administratieve kosten.
  8. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door KOAN aanvaarde opdracht, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn te raadplegen op de URL www.koan.law/algemene-voorwaarden.
  9. De rechtsverhouding tussen KOAN en haar cliënten wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen waarover geen minnelijke akkoord bereikt kan worden, verbinden de partijen zich om hun geschil te onderwerpen aan bemiddeling, met beroep op een erkend bemiddelaar conform het CEPANI mediatiereglement. Indien geen oplossingen bereikt kan worden voor het geschil in het kader van de bemiddeling, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.