Call us: +32 2 566 90 00 Email: [email protected]

Privacy Policy NL

PRIVACYBELEID

In werking sinds: 25/05/2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie te raadplegen via de volgende link.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

 

1.       WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

KOAN Law Firm is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hieronder kan u onze contactgegevens vinden:

 

KOAN Law Firm CVBA/SCRL

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

 

KBO-nr. : 0654.768.707.

 

[email protected]

 

2.       WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

 

Wij verzamelen uw gegevens – persoonsgegevens of andere - om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan Koan zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van (een verzoek tot) de levering van onze diensten, de organisatie van een evenement of andere. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum, adres, werkgever, departement, functie, telefoonnummer);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • localisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

 

3.       WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze diensten te leveren, u onze nieuwsbrief of andere direct marketing te bezorgen, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze website te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 

4.       OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt in het kader van een verzoek tot dienstverlening. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

 

Wij kunnen eveneens persoonsgegevens verzamelen over uw middels tussenkomst van andere ondernemingen of overheidsinstanties.

 

5.       WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

6.       HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Eens deze doelen verwezenlijkt zijn, worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

7.       WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

 

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: [email protected]. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

8.       WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor levering van onze diensten en/of het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van bestemmelingen zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 

9.       WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

 

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat waarvan u in het land waar u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: link)

 

10.   HOE KAN U INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN OVER ONZE EVENEMENTEN, PUBLICATIES, ETC.?

 

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene waarvoor u ons al heeft geraadpleegd.

 

Met uw toestemming of op basis van ons rechtmatig belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

 

11.   WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

 

Onze website en onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

12.   WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

 

Als we dit Privacybeleid zouden wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

 

13.   WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

 

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.


FR Versie - ENG Versie